Storitve

Usposobljeni smo za vodenje računovodstev v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) kot tudi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela EU. Večina naših komitentov spada med srednje in velike družbe, zavezane k obvezni letni reviziji.

Na podlagi večletnih izkušenj nudimo kvalitetne in hitre storitve na sledečih področjih:

Računovodske storitve in davčno svetovanje:

 • finančno knjigovodstvo z izdelavo mesečnih poročil o uspešnosti podjetja in njegovem premoženjskem stanju v primerjavi s preteklim letom in planom,
 • priprava zaključnih računovodskih izkazov,
 • priprava letnega poročila,
 • priprava davčnega obračuna,
 • priprava napovedi za odmero davka iz dejavnosti,
 • priprava konsolidiranih računovodskih izkazov,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje blagajniškega poslovanja,
 • vodenje saldakontov,
 • obračun obresti,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • poročanje Banki Slovenije in za potrebe statistike,
 • vodenje analitičnih knjigovodstev,
 • vodenje materialnega in blagovnega knjigovodstva,
 • vodenje trgovskega poslovanja,
 • vodenje osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,
 • vodenje stroškovnega knjigovodstva.

Finančne storitve:

 • izdelava amortizacijskih načrtov,
 • izdelava investicijskih načrtov,
 • izdelava planiranih in dejanskih denarnih tokov,
 • priprava dokumentacije za potrebe pridobitve kreditov,
 • vodenje kreditov,
 • priprava in izvedba kompenzacij, cesij in asignacij,
 • planiranje in analiza plačilne sposobnosti,
 • pridobivanje bonitetnih informacij o komitentih,
 • zavarovanje plačil,
 • organizacija finančne funkcije - elektronsko poslovanje,
 • elektronski plačilni promet v Sloveniji in tujini,
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev.

Obračun plač:

 • obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (regres, inovacije, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila stroškov…),
 • poročanje o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • poročanje Furs o izplačanih osebnih prejemkih,
 • izplačila fizičnim osebam (najemnine, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnine, dividende...).