O podjetju

Simfin d.o.o. je ambiciozno podjetje, ki zaposluje okoli 40 ljudi in deluje na izredno strokovno zahtevnem in občutljivem področju izvajanja računovodskih, finančnih, davčno-svetovalnih ter informacijsko-komunikacijskih storitev. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995, leta 1999 pa smo med prvimi iz naše branže pridobili certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2008, kar je nedvomno znak, da želimo s svojo dejavnostjo zadovoljevati poslovne potrebe kupcev kvalitetno in hitro. V letu 2017 smo izvedli prehodno presojo na standard ISO 9001:2015.

SIQ

Zaposlen imamo lasten kader, ki skrbi za vzdrževanje, varnost in razvoj informacijskega sistema, katerega osrednji del je zmogljiva, zanesljiva in varna IBM Power Systems arhitektura z operacijskim sistemom IBM i.

Zavedamo se, da je zadostna kakovost storitev eden najpomembnejših pogojev za vstop na trg in da vsaka dosežena in v nekem trenutku zadovoljiva stopnja kvalitete zahteva neprestane dodatne izboljšave.
Zato se sistem zagotavljanja kakovosti, predpisan v našem poslovniku, stalno dopolnjuje, izboljšuje in prilagaja neprestanim spremembam v okolju, še posebej spremembam pri kupcih storitev.

Temu primerno se neprestano posodabljajo delovna sredstva in zagotavlja se nepretrgan proces izobraževanja vseh sodelujočih v Simfin-u. Zavedamo se, da je le tako možno zagotoviti kakovostno zadovoljevanje zahtev trga.

V letu 2016 smo s strani ZRS pridobili potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, ki ga letno obnavljamo. Sklenjeno imamo zavarovanje poklicne odgovornosti, s čimer kažemo odgovornost do naših komitentov.

Standard izvajalcev računovodskih storitev

Storitve

Usposobljeni smo za vodenje računovodstev v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) kot tudi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela EU. Večina naših komitentov spada med srednje in velike družbe, zavezane k obvezni letni reviziji.


Na podlagi večletnih izkušenj nudimo kvalitetne in hitre
storitve na sledečih področjih:


 • Računovodske storitve in davčno svetovanje

 • Financiranje in finančno posredovanje

 • Obračun plač in drugih prejemkov

Računovodske storitve in davčno svetovanje:

 • finančno knjigovodstvo z izdelavo mesečnih poročil o uspešnosti podjetja in njegovem premoženjskem stanju v primerjavi s preteklim letom in planom,
 • priprava zaključnih računovodskih izkazov,
 • priprava letnega poročila,
 • priprava davčnega obračuna,
 • priprava napovedi za odmero davka iz dejavnosti,
 • priprava konsolidiranih računovodskih izkazov,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje blagajniškega poslovanja,
 • vodenje saldakontov,
 • obračun obresti,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • poročanje Banki Slovenije in za potrebe statistike,
 • vodenje analitičnih knjigovodstev,
 • vodenje materialnega in blagovnega knjigovodstva,
 • vodenje trgovskega poslovanja,
 • vodenje osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,
 • vodenje stroškovnega knjigovodstva.

Financiranje in finančno posredovanje:

 • izdelava amortizacijskih načrtov,
 • izdelava investicijskih načrtov,
 • izdelava planiranih in dejanskih denarnih tokov,
 • priprava dokumentacije za potrebe pridobitve kreditov,
 • vodenje kreditov,
 • priprava in izvedba kompenzacij, cesij in asignacij,
 • planiranje in analiza plačilne sposobnosti,
 • pridobivanje bonitetnih informacij o komitentih,
 • zavarovanje plačil,
 • organizacija finančne funkcije - elektronsko poslovanje,
 • elektronski plačilni promet v Sloveniji in tujini,
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev.

Obračun plač in drugih prejemkov:

 • obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (regres, inovacije, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila stroškov…),
 • poročanje o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • poročanje Furs o izplačanih osebnih prejemkih,
 • izplačila fizičnim osebam (najemnine, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnine, dividende...).

Reference

Zaupala so nam že mnoga podjetja, zaupajte nam še Vi.


 • Let izkušenj
 • 35+ Zaposlenih
 • 5 Držav
 • 70+ Strank
 • Priložnosti

Zavedamo se, da v poslovnem svetu reference veliko veljajo. Zahvaljujemo se vsem svojim poslovnim partnerjem, ki so nam izkazali zaupanje.

Lokacija